::แสดงความคิดเห็น::
ข้อความ :

โดย :
 
 
ข้อมูลเมื่อวันที่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ลำดับ กิจกรรม ครูที่ปรึกษา เข้ากิจกรรม
1 Buddy สุขภาพ ชัชญาภา วงศ์กองแก้ว ขาดข้อมูล
2 Thinking by clip วิลาพร อารักษ์ ขาดข้อมูล
3 Thinking by clip บุษบา แก้วกันทา ขาดข้อมูล
4 Thinking by clip ภัณฑิรา โพธิ์แนม ขาดข้อมูล
5 กล้าน้อยแตกกอ ชัยวัธน์ จันทรสกุล ขาดข้อมูล
6 กล้าน้อยแตกกอ ชลอ สระทอง ขาดข้อมูล
7 กล้าน้อยแตกกอ ทัศวัฒน์ ชอแก้ว ขาดข้อมูล
8 การฝึกทำขนมปังโฮลวีตเนื้อนุ่ม วันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ขาดข้อมูล
9 จิ๊กซอว์ 10 ชิ้น สมชาย วุฒิพันธุ์ ขาดข้อมูล
10 จิ๊กซอว์ 10 ชิ้น เอก วิวัฒน์พงษ์ ขาดข้อมูล
11 ดาบสองมือ ปฐมรัตน์ จำรัส ขาดข้อมูล
12 ตามรอยพ่อ พรรณพรรษ กิจจา ขาดข้อมูล
13 ตามรอยพ่อ วรรณวิมล ปราจันทร์ ขาดข้อมูล
14 ธุรกิจพิชิตฝัน สรัญญา โกสุมา ขาดข้อมูล
15 ธุรกิจพิชิตฝัน ละเอียด โชติน้อย ขาดข้อมูล
16 ธุรกิจพิชิตฝัน ชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว ขาดข้อมูล
17 นาฏลีลาพาเพลิน จุฑามาศ ไพฑูรย์ ขาดข้อมูล
18 ประดิษฐ์ประดอย ประทวน มาดี ขาดข้อมูล
19 ประดิษฐ์ประดอย สมานชัย สุทา ขาดข้อมูล
20 ภาพกลับ ฉันทพิชญา ทองสีอ่อน ขาดข้อมูล
21 ภาพกลับ ณัฏฐ์ศศิ โชติอภิชานันท์ ขาดข้อมูล
22 รักความเป็นไท สำราญ ศรเลี่ยมทอง ขาดข้อมูล
23 รักความเป็นไท พรประภา งามประดับเลิศ ขาดข้อมูล
24 รักความเป็นไท ชาตินี ศิริพงษ์ไทย ขาดข้อมูล
25 ลีลาศ ปริญ กระต่ายทอง ขาดข้อมูล
26 ลีลาศ ปกรณ์ วัฒนศิริ ขาดข้อมูล
27 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฉวีวรรณ ทองบุญตา ขาดข้อมูล
28 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ วราภรณ์ จารุเมธีชน ขาดข้อมูล
29 สรรพสิ่งในโลกที่ควรค้นหา พิมผกา ครุฑสุวรรณ ขาดข้อมูล
30 สรรพสิ่งในโลกที่ควรค้นหา มลฤดี โสภานุสนธิ์ ขาดข้อมูล
31 สื่อรักแทนใจ อธิภัทร นนทะภา ขาดข้อมูล
32 สื่อรักแทนใจ พิมพ์ลฎา นนทะภา ขาดข้อมูล
33 อักษรศิลป์ ลำดวน ไชยสอาด ขาดข้อมูล
34 อักษรศิลป์ ปิยธิดา ฉ่ำศรี ขาดข้อมูล
35 อักษรศิลป์ อนุชา พรมรักษา ขาดข้อมูล
36 ฺBuddy สุขภาพ ขวัญจิรา ตาแก้ว ขาดข้อมูล
37 เชือกแสนสวย วรวิทย์ ภูวดล ขาดข้อมูล
38 เชือกแสนสวย เกณฑ์ ธรรมนันท์ ขาดข้อมูล
39 เพลงนี้มีความหมาย อามร โสภานุสนธิ์ ขาดข้อมูล
40 เพลงนี้มีความหมาย เครือวัลย์ ปัญญา ขาดข้อมูล
41 แอนนิเมชั่น ไพทูลย์ เถาตะมะ ขาดข้อมูล
42 แอนนิเมชั่น เอกพันธุ์ ทิพย์นาวา ขาดข้อมูล
43 แอโรบิคแดนซ์ อนุสรา สายยาโน ขาดข้อมูล
44 แอโรบิคแดนซ์ สราวุฒิ ทองที ขาดข้อมูล
45 ใบไม้สร้างสรรค์ นิชชาภัสส์ แสนธิ ขาดข้อมูล
46 ใบไม้สร้างสรรค์ พรระวี วรรณจักร์ ขาดข้อมูล
47 ใบไม้สร้างสรรค์ นลินี พิลึก ขาดข้อมูล
รวมเข้ากิจกรรม 0