วิชาการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  เว็บไซต์หลักโรงเรียน คลิกที่นี่
 
   เมนูหลัก
    หน้าหลัก
    งานประกันคุณภาพ
    งานทะเบียน
    งานวัดผลฯ
    งานหลักสูตรฯ
    งานห้องสมุดฯ
    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    งานกิจกรรมชุมนุม
    งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
    งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ


   เอกสารงานทะเบียน
: : รายชื่อนักเรียน excel : :
    ม.1 คลิกดาวน์โหลด
    ม.2 คลิกดาวน์โหลด
    ม.3 คลิกดาวน์โหลด
    ม.4 คลิกดาวน์โหลด
    ม.5 คลิกดาวน์โหลด
    ม.6 คลิกดาวน์โหลด
Update 2565
   >> วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1      มัธยมศึกษาปีที่ 2      มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4      มัธยมศึกษาปีที่ 5      มัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับครู
Excel ม.1
Excel ม.2
Excel ม.3
Excel ม.4
Excel ม.5
Excel ม.6
ม.1/1      ม.1/2      ม.1/3      ม.1/4     
ม.2/1      ม.2/2      ม.2/3      ม.2/4     
ม.3/1      ม.3/2      ม.3/3      ม.3/4     
ม.4/1      ม.4/2      ม.4/3      ม.4/4     
ม.5/1      ม.5/2      ม.5/3      ม.5/4     
ม.6/1      ม.6/2      ม.6/3 

ดาวน์โหลดข้อมูล
 
สำหรับ Admin มัธยมศึกษาปีที่ 1      มัธยมศึกษาปีที่ 2      มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4      มัธยมศึกษาปีที่ 5      มัธยมศึกษาปีที่ 6
 
 

Wichakan Ruangwitpittayakom School.
งานบริหารวิชาการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โทร. 055-853063