วิชาการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  เว็บไซต์หลักโรงเรียน คลิกที่นี่
 
   เมนูหลัก
    หน้าหลัก
    งานประกันคุณภาพ
    งานทะเบียน
    งานวัดผลฯ
    งานหลักสูตรฯ
    งานห้องสมุดฯ
    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    งานกิจกรรมชุมนุม
    งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
    งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ


   เอกสารงานทะเบียน
: : รายชื่อนักเรียน excel : :
    ม.1 คลิกดาวน์โหลด
    ม.2 คลิกดาวน์โหลด
    ม.3 คลิกดาวน์โหลด
    ม.4 คลิกดาวน์โหลด
    ม.5 คลิกดาวน์โหลด
    ม.6 คลิกดาวน์โหลด
Update 2565
   >> งานประกันคุณภาพ
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2564
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560
 
รายงานการประเมินภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19  
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561  
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  
 

Wichakan Ruangwitpittayakom School.
งานบริหารวิชาการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โทร. 055-853063