วิชาการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  เว็บไซต์หลักโรงเรียน คลิกที่นี่
 
   เมนูหลัก
    หน้าหลัก
    งานประกันคุณภาพ
    งานทะเบียน
    งานวัดผลฯ
    งานหลักสูตรฯ
    งานห้องสมุดฯ
    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    งานกิจกรรมชุมนุม
    งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
    งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ


   เอกสารงานทะเบียน
: : รายชื่อนักเรียน excel : :
    ม.1 คลิกดาวน์โหลด
    ม.2 คลิกดาวน์โหลด
    ม.3 คลิกดาวน์โหลด
    ม.4 คลิกดาวน์โหลด
    ม.5 คลิกดาวน์โหลด
    ม.6 คลิกดาวน์โหลด
Update 2565

<<แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา ม.1-ม.6>>
<<แผนการจัดการเรียนรู้แนะแนว ม.1-ม.6>>
<<แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์>>
  คำร้องงานทะเบียน
ทบ.01 แบบคำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา  
ทบ.02 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน  
ทบ.03 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน  
ทบ.04 แบบคำร้องขอย้ายห้องเรียน  
ทบ.05 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน  
ทบ.06 แบบคำร้องขอพักการเรียน  
ทบ.07 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข ชื่อสกุล  
ทบ.08 หนังสือรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บระหว่างเรียน  
ทบ.09 แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายเข้าไปเรียน  
  คำร้องงานวัดผล
วผ.01 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ  
วผ.02 แบบสำรวจนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค  
วผ.03 แบบคำร้องและรายงานผลการสอบแก้ตัว  
วผ.04 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค  
วผ.05 ประกาศผล 0,ร  
  วช งานวิชาการ
วช.01 รายงานสรุปผลการเรียนและผลการประเมินการจัดการเรียนรู้  
วช.02 รายงานคะแนนเก็บและคะแนนสอบกลางภาคเรียน  
 

Wichakan Ruangwitpittayakom School.
งานบริหารวิชาการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โทร. 055-853063