วิชาการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  เว็บไซต์หลักโรงเรียน คลิกที่นี่
 
   เมนูหลัก
    หน้าหลัก
    งานทะเบียน
    งานวัดผลฯ
    งานหลักสูตรฯ
    งานห้องสมุดฯ
    งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    งานกิจกรรมชุมนุม
    งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
    งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
    งานประกันคุณภาพ


   เอกสารงานทะเบียน
: : ใบรายชื่อนักเรียน pdf : :
    ม.1 คลิกดาวน์โหลด
    ม.2 คลิกดาวน์โหลด
    ม.3 คลิกดาวน์โหลด
    ม.4 คลิกดาวน์โหลด
    ม.5 คลิกดาวน์โหลด
    ม.6 คลิกดาวน์โหลด
: : รายชื่อนักเรียน excel : :
    ม.1 คลิกดาวน์โหลด
    ม.2 คลิกดาวน์โหลด
    ม.3 คลิกดาวน์โหลด
    ม.4 คลิกดาวน์โหลด
    ม.5 คลิกดาวน์โหลด
    ม.6 คลิกดาวน์โหลด
Update 10/11/2560

<<แผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว ม.1-ม.6>>
<<แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์>>
คำร้องขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน  
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ  
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค  
แบบคำร้องและรายงานผลการสอบแก้ตัว  
แบบรายงานการสอบแก้ 0,ร  
แบบสำรวจนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค  
ใบแจ้งการขาดเรียน  
 

Wichakan Ruangwitpittayakom School.
งานบริหารวิชาการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โทร. 055-853063