หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
  Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/rwpsacth/domains/rwps.ac.th/public_html/home/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/rwpsacth/domains/rwps.ac.th/public_html/home/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/rwpsacth/domains/rwps.ac.th/public_html/home/core_main/function/function_button.php on line 247 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/rwpsacth/domains/rwps.ac.th/public_html/home/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(core_main/language/.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/rwpsacth/domains/rwps.ac.th/public_html/home/core_main/function/function_button.php on line 257 Warning: include(): Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/rwpsacth/domains/rwps.ac.th/public_html/home/core_main/function/function_button.php on line 257
  รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน  
      

รายละเอียด ใบสมัคร

     ด้วยโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมกันพัฒนานักเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่สะอาดมีประโยชน์และมีคุณภาพ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย สร้างสุขนิสัยในการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร้านค้าผู้สมัครขอจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้

ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขในการประมูล มีดังนี้

1.       ผู้สมัครต้องทำการประมูลการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร เป็นปีการศึกษา สูงกว่าราคากลางที่โรงเรียนกำหนดไว้

2.       โรงเรียนตั้งราคากลางตามรายการอาหารดังนี้

2.1 ประเภทข้าว           ราคากลาง  4,000  ต่อเทอม (4 เดือน)           รับจำนวน 1 ร้าน

2.2 ประเภทก๋วยเตี๋ยว     ราคากลาง  4,000  ต่อเทอม (4 เดือน)           รับจำนวน 1 ร้าน

2.3 ประเภทของทอด      ราคากลาง  2,400  ต่อเทอม (4 เดือน)           รับจำนวน 1 ร้าน

2.4 ประเภทผลไม้ / ขนมหวาน  ราคากลาง  2,400  ต่อเทอม (4 เดือน)   รับจำนวน 1 ร้าน

2.5   ประเภทน้ำดื่ม น้ำปั่น    ราคากลาง  4,800  ต่อเทอม (4 เดือน)        รับจำนวน 1 ร้าน

3.       ร้านค้าจะต้องจำหน่ายอาหารในราคาที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้

3.1   ข้าวราดแกง กับข้าว 1 อย่าง ราคา  20 บาท / กับข้าว 2 อย่าง 25 บาท (ปริมาณให้เหมาะสมกับราคา)

3.2   ก๋วยเตี๋ยว ชามละ 20 บาท

3.3   ร้านขายของทอด จัดขายไม่เกินในราคา 10 บาท

3.4   ร้านขายผลไม้ จัดขายไม่เกินในราคา 10 บาท

3.5   น้ำดื่มและน้ำปั่น จัดขายไม่เกิน 10  บาท

4.       รับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00.  ณ ห้องสำนักงาน อาคาร (ครูนิพนธ์  ทองหล่อ  088-2733019)

5.       ยื่นซองประมูลเสนอราคา  ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน  2563  เวลา 09.00  - 12.00.

6.       ประกาศผลการประมูลจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563  ณ บอร์ดปิดประกาศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม และประกาศผลทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน  www.rwps.ac.th

หมายเหตุ : ทั้งนี้ผลการประมูลการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นผู้พิจารณา

7.       ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ทางโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จะทำการนัดหมายเพื่อทำสัญญา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

8.       การทำสัญญาเป็นปีการศึกษา ชำระเงินในวันที่ทำสัญญา เป็นรายเทอม (ก่อนเปิดภาคเรียนของแต่ละเทอม)

9.       ร้านค้าที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระค่าประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (ในวันทำสัญญา) และจะคืนให้เมื่อครบกำหนดสัญญา หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม สถานที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด

10.   เอกสารในการรับสมัคร 

10.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน            จำนวน  1 ฉบับ

10.2 สำเนาทะเบียนบ้าน                         จำนวน  1 ฉบับ

ระเบียบปฏิบัติและเงื่อนไขในการรับสมัครผู้ขอจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

1.       ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองโดยตลอด ผู้จำหน่ายหนึ่งครอบครัวมีสิทธิ์เป็นผู้จำหน่ายอาหาร เพียงหนึ่งร้านเท่านั้น ห้ามให้ผู้อื่นรับเช่าช่วงต่อ หากมีความประสงค์ จะยกเลิกสัญญาการจำหน่ายอาหารจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน และต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

2.       ผู้สมัครต้องคำนึงถึงหลักสุขาภิบาลอาหาร และอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในการประกอบและ

     ผู้จำหน่ายต้องประกอบอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆ ไม่เป็นอาหารที่ค้างคืนมาจำหน่าย

3.       ห้ามจำหน่ายอาหาร เช่น ของหมักดอง น้ำอัดลม  และห้ามจำหน่ายสินค้าที่ซ้ำกับที่สหกรณ์โรงเรียนจำหน่าย

4.       ผู้จำหน่ายอาหารต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอความร่วมมือ

5.       ผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพกางเกงขายาว สวมหมวกคลุมผม และสวมผ้ากันเปื้อน

6.       ร้านค้าจะต้องพร้อมให้คณะกรรมการโภชนาการ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ปริมาณอาหารที่พอเหมาะ  ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการสัมผัสอาหาร โดยไม่ต้องมีการนัดหมายหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.       หากร้านค้าทำผิดเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบปฏิบัติในการจำหน่ายอาหาร โดยไม่ปรับปรุงข้อบกพร่องในเรื่องที่แจ้งเตือน 1-2 ครั้ง หากยังไม่แก้ไขทางโรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาในการจำหน่ายสินค้า ตลอดปีการศึกษา เมื่อถูกเตือนครั้งที่ 3 (คืนเงินค่าประกันสัญญาเท่านั้น หากถูกยกเลิกสัญญา)

8.       ร้านค้าจะต้องดูแลความสะอาด ในร้านของตนเองเป็นประจำทุกวัน และต้องร่วมกันดูแลความสะอาดในโรงอาหารให้สะอาดถูกลักษณะ

8.1   ผู้จำหน่ายอาหารต้องเตรียมภาชนะในการใส่อาหารและประกอบอาหารมาเองและต้อง

ใช้ภาชนะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

8.2   ผู้จำหน่ายอาหารงดใช้  กล่องโฟม  ถุงพลาสติก  แก้วพลาสติก

9.       จำหน่ายอาหารวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา12.00 . ถึง 13.00.

10.   ห้ามร้านค้านำสิ่งเสพติดมาจำหน่ายให้กับนักเรียนเป็นอันขาด หากพบเจอหรือมีการจำหน่ายจริงทางโรงเรียนขอยกเลิกสัญญาในทันที

ร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบอื่นๆ ที่โรงเรียนกำหนด อย่างเคร่งครัด
: ประชาสัมพันธ์ เรืองวิทย์พิทยาคม
: 2563-03-25