.

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������ 
������������������������������������������������
 

จำนวนนักเรียน 25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
77 72 149
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 56 84 140
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4) 65 54 119
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/4) 56 74 130
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/4) 54 62 116
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/4) 58 53 111
รวม   24 ห้อง
366 399 765 (757)
อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตาม
     1) ม.2/2 มงคล ดิษสวน
     2) ม.2/2 กนกวรรณ เดือนเพ็ญ
     3) ม.2/3 พลธิชัย จ่าท่า
     4) ม.2/4 ธีรชัย ฉวีอินทร์
     5) ม.3/3 จตุภัทร อ่อนนา
     6) ม.3/4 ขวัญชัย จีนเพชร
     7) ม.3/4 จักรกฤษณ์ มีติ๊บ
     8) ม.3/4 ภานุเดช ต๊ะจักร

จำนวนนักเรียน 9 ธันวาคม 2563

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
59 84 143
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 69 56 125
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4) 67 65 132
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/4) 58 62 120
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/4) 58 53 111
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/3) 50 50 100
รวม   23 ห้อง
361 370 731 (707)

 

  จำนวนนักเรียน 18 กรกฎาคม 2563

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
57 84 141
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 68 57 125
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4) 66 64 130
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/4) 57 61 118
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/4) 60 54 114
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/3) 52 51 103
รวม   23 ห้อง
360 371 731 (724)


   

  จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2562

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
70 60 130
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 72 66 138
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4) 58 49 107
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/4) 65 55 120
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/3) 54 51 105
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/3) 35 47 82
รวม   22 ห้อง
354 328 682

 

  จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2562

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
74 62 136
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 72 66 138
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4) 59 50 109
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/4) 67 55 122
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/3) 55 53 108
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/3) 37 47 84
รวม   22 ห้อง
363 334 697


   

จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2561

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
72 70 142
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 72 52 124
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/5) 84 59 143
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/3) 59 53 112
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/3) 40 49 89
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/4) 41 53 94
รวม   23 ห้อง
368 336 704 (683)


  จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2561

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
73 70 143
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 67 52 119
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/5) 81 58 139
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/3) 64 54 118
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/3) 43 50 93
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/4) 41 53 94
รวม   23 ห้อง
369 337 706
  
  จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2560

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
71 52 123
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/5) 76 57 133
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4) 70 50 120
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/3) 46 54 100
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/4) 43 53 96
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/4) 43 50 93
รวม   24 ห้อง
349 316 665

  
 

จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2560

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
74 52 126
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/5) 76 58 134
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4) 70 52 122
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/3) 51 56 107
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/4) 44 54 98
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/4) 42 51 93
รวม   24 ห้อง
357 323 680

  

 

จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2559

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/5)
89 63 152
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 71 55 126
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4)  63 65 128
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/4) 44 61 105
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/4) 48 61 109
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/4) 46  68 114
รวม   25 ห้อง
 361  373 734

  

 

จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/5)
89 66 155
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4) 68 54 122
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4)  66 68 134
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/4) 45 60 105
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/4) 47 63 110
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/4) 49  69 118
รวม   25 ห้อง
 364  380 744

  

 

จำนวนบุคลากร 10 พฤศจิกายน 2558

ตำแหน่ง/ระดับ ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1
ครู
ผู้ช่วย
อื่นๆ รวม
ผู้อำนวยการ  1  -  - - - 1
รองผู้อำนวยการ  -  1  - - - 1
ข้าราชการครู  1  4  19  11  - 35
พนักงานราชการ  -  -  -  - 8  8
ครูอัตราจ้าง  -  - -  - 5  5
ครูต่างชาติ -  -  -  -  1 1
ครูธุรการ  - - -  -  1 1
นักการภารโรง  -  -  - -  1 1
             
รวม  2  1 1 1  1  52

 

จำนวนนักเรียน 10 พฤศจิกายน 2558

ระดับชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   (1/1-1/4)
 68 54 122
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   (2/1-2/4)  67  67 134
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   (3/1-3/4)  52  63 115
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4/1-4/4)  50  63 113
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   (5/1-5/4) 53 71 124
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (6/1-6/4) 45  63 108
รวม   24 ห้อง
 335  381 716

 

 
จำนวนบุคลากร 10 มิถุนายน 2558

< <
ตำแหน่ง/ระดับ ค.ศ.3 ค.ศ.2 ค.ศ.1
ครู
ผู้ช่วย
อื่นๆ รวม
ผู้อำนวยการ  1  -  - - - 1
ข้าราชการครู  1  4  19  11  - 35
พนักงานราชการ  -  -  -  - 8  8
ครูอัตราจ้าง  -  - -  - 5  5
ครูต่างชาติ

 

 
 
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 กันยานยน 2564
 
 
 :: QR Code ::

www.rwps.ac.th

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.177.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,353,496
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 : :
Tel : 055-853063  Fax : 055-853062
Email : rwps@hotmail.com , email@rwps.ac.th  [Admin:KruNott : 087-9203617]