.

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������
 

แบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง
แบบฝึกหัด ไทม์ไลน์นาย(อินทร์)
นรินทรธิเบศร์ 

โดย นายณัฏฐากรณ์  นันต๊ะแก้ว
<<แบบฝึกหัด>> 


การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดย ครูกฤษณา ทิมสี
<<วิจัยในชั้นเรียน>> 


รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ชุด The Funniest Battleship Grammar
รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา อ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูกมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์วรรณคดีไทย
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูอนิรุทธิ์ ทวนธง
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย ครูกรรณิกา ทองดี
<<บทคัดย่อ>>


เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา งานห้องสมุด ง20212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดของเรา

โดย ครูภณิดา นาคมูล
<<เอกสารประกอบการเรียน>>


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ ระบบจำนวนเต็ม
รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย ครูนิพนธ์ ทองหล่อ
<<บทคัดย่อ>>
<<คำนำ>>
<<จำนวนเต็ม>>การพัฒนารูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน
 <<บทคัดย่อ>>
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์
ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค CIRC
 <<บทคัดย่อ>>
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย ครูกฤษณา  ทิมสี


บทคัดย่อ 
การประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง 
โดย ว่าที่ร้อยตรีฆนากร นาราษฎร์

รองผู้อานวยการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
 <<บทคัดย่อ>>


เอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ง21101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 2 
เรื่อง การประดิษฐ์สร้อยร้อยใจ
โดย ครูจุรีลักษณ์ อินสุยะ
 <<เอกสารประกอบการเรียน>>

 


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5ขั้น (5 STEPs)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ
รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย ครูวาสนา หลวงปวน
 <<ชุดกิจกรรมการเรียน>>

 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง เซต
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย ครูฉัตรชัย เครือสิงห์
 <<เล่ม 1 ชนิดของเซต>>


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน
รายวิชา ศิลปะ 4 ศ32102  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ 
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โดย ครูศราวุธ  บัวผัน
 
<<บทคัดย่อ>>

 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการของไทย สมัยรัตนโกสินทร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้ชุดการเรียนร่วมกับกระบวนการ รูปแบบซิปปาโมเดล 
โดย ครูปาริชาติ ใจการ
 
<<บทคัดย่อ>>

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยครูพนิดา  เกตุวงษ์
 
<<เข้าสู่บทเรียน>>

 

 

 
 
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 กันยานยน 2564
 
 
 :: QR Code ::

www.rwps.ac.th

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.177.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,353,500
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 : :
Tel : 055-853063  Fax : 055-853062
Email : rwps@hotmail.com , email@rwps.ac.th  [Admin:KruNott : 087-9203617]