.

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ������������������������������������������ 
������������������������������������������
 

แผนผังโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม


วิสัยทัศน์

        โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปีพุทธศักราช 2558

พันธกิจ

        พัฒนาโรงเรียนให้พร้อมในทุกด้าน ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพร้อมให้บริการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ห่างไกลจากยาเสพติด น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. นักเรียนมีโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
4. มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
5. เน้นการบริหารแบบกระจายอำนาจ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยาทงาม
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

To Be Number One  เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
 

อักษรย่อ
อักษรย่อของโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม คือ  ร.พ.

ตราสัญลักษณ์อักษรย่อ ร.พ. บนกำแพงมีเพชรล้อมด้วยโล่ขนาดพอดี ภายใต้รัศมีจากมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุด้านล่างเป็นชื่อเต็มของโรงเรียน


ปรัชญา
ปญฺญา นรานํ รตนํ  ปัญญา คือ แก้วอันประเสริฐของนรชน
 

คำขวัญโรงเรียน
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
 

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงินทอง
น้ำเงิน หมายถึง ความสงบเยือกเย็น
ทอง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา ความรุ่งเรือง


ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

 

หลวงพ่อ โชติวัชรศาสดา
( พระศาสดาผู้แกร่งดุจเพชร อันโชติช่วง )

 
 
นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กันยานยน 2564
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 กันยานยน 2564
 
 
 :: QR Code ::

www.rwps.ac.th

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 34.239.177.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,353,447
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
: : โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 : :
Tel : 055-853063  Fax : 055-853062
Email : rwps@hotmail.com , email@rwps.ac.th  [Admin:KruNott : 087-9203617]