หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 
      คะแนนนักเรียน ม.1
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 
     
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
       ผลสอบ ตามห้องสอบ  
ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
      รายละเอียด คลิก
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 
      การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

รายงานประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมขบวนแห่กระทงกับตำบลวังควง วันที่ 2 ต.ค. 2560
พิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 พ.ย. 2559
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ปีการศึกษา 2559
แห่เทียนจำนำพรรษา 15 ก.ค. 2559

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย ครูกรรณิกา ทองดี
<<บทคัดย่อ>> 
<<เล่มที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการอ่านจับใจความสำคัญ>>


เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา งานห้องสมุด ง20212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดของเรา

โดย ครูภณิดา นาคมูล
<<เอกสารประกอบการเรียน>>


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ ระบบจำนวนเต็ม
รายวิชา ค21101 คณิตศาสตร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย ครูนิพนธ์ ทองหล่อ
<<บทคัดย่อ>>
<<คำนำ>>
<<จำนวนเต็ม>>การพัฒนารูปแบบการสอนแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน
 <<บทคัดย่อ>>
รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ 
ชุดวรรณกรรมท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค CIRC
 <<บทคัดย่อ>>
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย ครูกฤษณา  ทิมสี


บทคัดย่อ 
การประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง 
โดย ว่าที่ร้อยตรีฆนากร นาราษฎร์

รองผู้อานวยการ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
 <<บทคัดย่อ>>


เอกสารประกอบการเรียน 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ง21101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 2 
เรื่อง การประดิษฐ์สร้อยร้อยใจ
โดย ครูจุรีลักษณ์ อินสุยะ
 <<เอกสารประกอบการเรียน>>

 


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5ขั้น (5 STEPs)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง เอกภพ ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ
รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย ครูวาสนา หลวงปวน
 <<ชุดกิจกรรมการเรียน>>

 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง เซต
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย ครูฉัตรชัย เครือสิงห์
 <<เล่ม 1 ชนิดของเซต>>

 

..ผลงานทางวิชาการทั้งหมด..

 


ประกาศสอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
 

>> สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27 ก.ค. 58 - 11 ส.ค. 58

>> สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

>> สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสังคม ห้องจริยธรรม ห้องอาเซียน ห้องคณิตศาสตร์ และห้องสมุด

 


ข่าวการศึกษา
 

ข่าวนวัตกรรม