หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง การประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 
                โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากําแพงเพชร มีความประสงค์ที่จะทําการประมูลร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เพื่อจัดจําหน่ายให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเรือง
ประกาศผลรวมคะแนนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 
       
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 
      ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน - ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ประกาศโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
     

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 
      ปกหน้า

ประกาศผลเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีทอกผ้าป่าเพื่อการศึกษา ตามโครงการคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา โดยการสนับสนุนจาก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และคณะ
โครงการต้นกล้าวิศวกรสังคม พัฒนาทักษะเด็กเยาวชนไทย สู่ผู้นำศตวรรษ ที่ 20 ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

แบบฝึกหัด วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง
แบบฝึกหัด ไทม์ไลน์นาย(อินทร์)
นรินทรธิเบศร์ 

โดย นายณัฏฐากรณ์  นันต๊ะแก้ว
<<แบบฝึกหัด>> 


การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดย ครูกฤษณา ทิมสี
<<วิจัยในชั้นเรียน>> 


รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ชุด The Funniest Battleship Grammar
รายวิชาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา อ32102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูกมลวัลย์ ธีรพงศ์สกล
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์วรรณคดีไทย
เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โดย ครูอนิรุทธิ์ ทวนธง
<<บทคัดย่อ>> 


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ
รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โดย ครูกรรณิกา ทองดี
<<บทคัดย่อ>> 


เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา งานห้องสมุด ง20212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เล่มที่ 2 เรื่อง ห้องสมุดของเรา

โดย ครูภณิดา นาคมูล
<<เอกสารประกอบการเรียน>>

 

..ผลงานทางวิชาการทั้งหมด..

 


ข่าว สพม.41
 


ข่าวการศึกษา