หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศผลผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียน  

     

                   ตามที่โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ได้ประกาศเปิดรับสมัครร้านค้า จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และเปิดซองประมูลใน

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 . ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม นั้น

     บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1.ร้านจำหน่ายข้าว           ได้แก่  นางสาวกรรณิการ์  จีนเพชร         ราคาประมูล    10,500  บาท/เทอม

2.ร้านจำหน่ายของทอด      ได้แก่   นางสาววิจิตรา  แจ่มหม้อ           ราคาประมูล    12,000  บาท/เทอม

3.ร้านจำหน่ายผลไม้และขนมหวาน  ได้แก่  นางสาวศศิธร  เอี่ยมพงษ์     ราคาประมูล     8,000   บาท/เทอม

4.ร้านจำหน่าย น้ำดื่มและน้ำปั่น      ได้แก่  นางสาวบุญเหลือ  ถมยา     ราคาประมูล   41,520   บาท/เทอม

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้

1.       สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง                                จำนวน  1 ฉบับ

2.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง           จำนวน  1 ฉบับ

3.       ชำระเงินค่าประกันสัญญา                                                      จำนวน 3,000 บาท

ชำระเงินค่าจำหน่ายอาหาร เทอมที่ 1/ 2563 ตามจำนวนเงินที่ประมูลได้

ไฟล์ประกอบ


ประกาศโดย : ประชาสัมพันธ์ เรืองวิทย์พิทยาคม
วันที่ประกาศ : 2563-04-07